Misslyckat ledarskap

| No Comments

I min bokhylla står en bok med det otroligt dåliga namnet The Seven Habits of Highly Effective People. Det är en bok om personlig effektivitet och den har några intressanta idéer som man kan lära sig nåt av. Också management-litteraturen är full av böcker och artiklar där man undersöker framgångsrika företagsledare för att hitta de bästa metoderna, lärorna och handlingssättena.

Jag hittade nyligen en intressant och fräsch artikel, som svängde på kakan : The seven habits of spectacularly unsuccessful executives (Sydney Finkelstein, Ivey Business Journal, January/February 2004).

Egentligen är artikeln inte så märkvärdig. Det bara känns skönt att läsa texter som inte enbart behandlar framgång. Här är de sju förödande vanorna:

Habit # 1: They see themselves and their companies as dominating their environment
Habit #2: They identify so completely with the company that there is no clear boundary between their personal interests and their corporation's interests
Habit #3: They think they have all the answers
Habit #4: They ruthlessly eliminate anyone who isn't completely behind them
Habit #5: They are consummate spokespersons, obsessed with the company image
Habit #6: They underestimate obstacles
Habit #7: They stubbornly rely on what worked for them in the past

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on december 14, 2009 9:51 EM.

Om felburna strumpor was the previous entry in this blog.

En sockersöt jul is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.