Sjukt dagis

| No Comments

Dagis är otroligt! Nu har dottern varit 3 veckor på dagis, 3 veckor á 4 dagar. Varenda vecka har utan undantag slutat med förkylning och feber.

Jag hade inte riktigt tänkt mig att det skulle bli så här dåligt. Tre veckor och tre sjukdomar är dessutom ganska tungt i en familj med en liten ettåring som flitigt suger i sig alla virus och sjukdomar han stöter på. Men å andra sidan kan det väl inte bli värre än så här heller, så framtiden ser ljus ut.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 6, 2008 10:37 FM.

Chefen eller kunden was the previous entry in this blog.

Pizza och förstadsromantik is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.