Chefen eller kunden

| No Comments

Framför mig på bordet har jag en intressant broschyr: management-konferensen Leaders in London. Talarna och deras viktigaste budskap är kort presenterade och jag lärde mig en hel del när jag läste bladet.

Men det jag bäst kommer ihåg av broschyren var ett fantastiskt citat av Jack Welch:

"Hierarchy is an organization with its face towards the CEO and its ASS towards the customer"

Kort och koncist. Inget att tillägga.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 2, 2008 7:01 FM.

Långt ifrån hundra was the previous entry in this blog.

Sjukt dagis is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.