Långt ifrån hundra

| No Comments

Jag skrev i förrgår om one hundred push-ups. Det är helt tydligt en mycket lång process from futtiga 11 pressar till hundra. Idag var det dags för W1/D2 (första veckans andra dag). Och det sket sig!

Programmet ordinerade mig följande serie armpressar: 12-12-10-10-10 (eller max.). Så meningen var att det antal jag med nöd och näppe klarade på lördag skulle jag nu orka trycka fem gånger i rad. Men det gjorde jag alltså inte. Jag orkade ungefär hälften och sen blev det stopp. Totalstopp.

Programmet verkar fortfarande bra och roligt, men jag tror att gränserna mellan dom olika serierna är lite felplacerade. Härefter nergraderar jag mig till den mellerasta kasten och fortsätter där. Nästa vecka kan jag sedan eventuellt göra ett nytt försök på nivå 3.

Och kommer jag nu ständigt att ha sjuka bröstmuskler i två månader?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 20, 2008 8:07 EM.

Usability or confusability? was the previous entry in this blog.

Chefen eller kunden is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.