Å - vad dåligt

| 2 Comments

Jag medger: jag tycker om ordlekar. Jag tycker till och med om dåliga skämt med ord. Men när Husis skriver om vattnet i Vanda å och har följande rubrik på första sidan tycker jag ändå att det är en riktig bottennotering:

IMG_4750.JPG

2 Comments

en blogg på Swensko så gott det går.

se:

http://sumpli.blogspot.com/

Det är på experimentstadiet men kanske det blir med tiden

Hej! Intressant blogg! Man ångrar aldrig att man börjat blogga. Lönar sig att aktivt fortsätta...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on mars 1, 2008 11:12 FM.

Sniglar och kottar was the previous entry in this blog.

Försiktig start is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.