OpenCourseWare

| 2 TrackBacks

MIT:s OpenCourseWare läste jag om för ett par år sedan men har inte kollat sajten på senare tider. Förra veckan skrev Wired om OCW och ungdomar på olika håll av världen som studerade med hjälp av det material dom gratis hittat på sajten.

Tjänsten lanseras officiellt nu i september och det ser ut som kurslistan redan skulle vara ganska lång. Alla kurser har ännu inte nåt textmaterial på nätet, men mycket kan man lära sig redan med det som nu finns tillgängligt.

2 TrackBacks

Peter Löfgren skriver om MIT:s OpenCourseWare. Han länkar även till en artikel i Wired som - helt riktigt - bland Read More

young lesbians teen lesbian young tits japanese school girls Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 2, 2003 8:47 FM.

Online-avfall was the previous entry in this blog.

Pausläsning is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.