Mini-tankenöt

| 4 TrackBacks

En intressant liten tankenöt. Den här är antingen för lätt eller för svår. För mig var den helt för svår.

4 TrackBacks

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on juni 11, 2003 7:51 EM.

Dödliga stekpannor was the previous entry in this blog.

Prisjämförelse över printtjänster is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.