Teoretiska och praktiska knutar

Under gymnasietiden och början av studietiden tog scouting en stor del av min fritid. Mest fascinerande var säkert utelivet, kompiskretsen och planerandet av evenemang, men också många praktiska färdigheter såsom snärtiga konstruktioner, knopar och reparbeten var intressanta.

För en tid sedan länkade Mark Pilgrim till ett par sidor om knutteori (knot theory), ett område inom matematiken jag aldrig förut hört om, men som lät intressant. Knutteori är en del av algebraisk topologi och handlar främst om tredimensionella knutar (med ändorna sammanbundna) och deras transfomationer. En enkel och kort beskrivning (källa):

"Topologi är den del av geometrin som endast intresserar sig för ett föremåls form men inte dess exakta storlek. Intuitivt tänker man sig att föremålen är gjorda av ett material som töjas hur mycket som helst men som inte kan rivas sönder eller klippas upp. Ett viktigt problem inom topologi är att avgöra om två föremål är lika i denna mening dvs om de kan töjas så att de blir precis lika. Ett exempel på ett område där detta är den relevanta frågan är knutteori där frågan är om en knot (där ändarna av repet är förenade) kan överföras till en annan knut till exempel om den kan knytas upp (fortfarande utan att man klipper upp den)."

Låter helt intressant, men inte särskilt praktiskt eller nyttigt, fastän det påstås att "It even has some concrete applications in the study of enzyms acting on DNA strands". Betydligt intressantare knut- och knopmaterial hittade jag på Peter Subers Knots on the Web, en massiv länksamling med såväl knutteori, knytande av knopar och knopkonst (tyvärr en del döda länkar). Nuförtiden tycks det också finnas en hel del program för visualiserande av knutar. Kännets knutlexikon beskriver dom vanligaste knoparna ganska bra och speciellt nyttiga är översättningarna av knoparnas namn, som gör det lättare att läsa engelsk- och tyskspråkiga sidor.

Länklistans skapare, professor Peter Suber (hemsida, blog), har också skapat ett beteckningssystem för knytande av knutar (dessutom har han skapat spelet Nomic). Systemet är ett formellt sätt att beskriva hur man knyter en knut, inte hur knuten ser ut. T.ex. satsen MV(SP^:L, RP^:R) betyder "pull the standing part to the left and the running part to the right". Förra veckan läste jag igenom nästan hela dokumentet, som var mycket intressant, men tyvärr kan jag inte tänka mig att det här skulle vara särskilt nyttigt.

Nån dag ska jag ännu bli fascinerad av nåt nyttigt...

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 18, 2003 4:25 EM.

Ett tjugotal 80-talsbilder was the previous entry in this blog.

Spam-statistik is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.