Dagbladet bloggar

| 2 TrackBacks

Den norska dagstidningen Dagbladets nätversion, dagbladet.no, har börjat blogga (se artikel). Bloggen finns på adressen http://www.dagbladet.no/weblogg/. Den ser ut som en helt vanlig webblogg och den är skriven av flera personer:

"Når Dagbladet.no nå tar webloggen i bruk er det først og fremst gleden ved webloggens format vi ønsker å dele med leserne. Vi tror at webloggen gjør oss i stand til å lage en bedre, morsommere og mer oppdatert nettavis. Vår weblogg er tuftet på journalistisk grunn og du vil ikke finne private innfall og betraktninger der, men vi lover å være personlige, underholdende og vesentlige."

2 TrackBacks

For 2005, the Cooper gets an all-new Getrag five-speed manual transmission with revised gearing for better acceleration. Read More

poker casino poker 552 Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 1, 2003 7:58 EM.

Glada wappen! was the previous entry in this blog.

SARS i Finland? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.