TypePad och Dano

Det händer i bloggvärlden! Blogger förnyar sig och får samtidigt en ny konkurrent - TypePad. TypePad är Six Aparts (alltså dom som gör Movable Type) nya tjänst. Det lär ska bli en webbloggtjänst som är lätt att använda, inkluderar hosting och har många fina finesser. Dessutom får bloggaren Anil Dash en post inom företaget och bloggaren Joi Itos företag blir finansiär för Six Apart. Mera info på Six Apart eller i artikeln som Ben Hammersley skrivit för The Guardian.

Det ser också ut som om Blogger förnyar sig. Den nya versionen av tjänsten (som ännu betatestas) kallas Dano och den har några nyttiga nya funktioner. Jag testade den nyligen och åtminstone användargränssnittet känns bättre än det gamla:

blogger_dano.JPG

Själv använder jag inte mera Blogger, men tycker definitivt att det är en bra tjänst, eftersom den möjliggör startande av en egen blogg på fem minuter. Och dessutom är den gratis!

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on april 23, 2003 8:12 EM.

Receptblogg was the previous entry in this blog.

Bokens dag och Mind Mapping is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.