Mellanöstern-karttest

På första klassen i gymnasiet skulle man kunna utantill alla världens länder och deras huvudstäder. Det är nu 13 år sedan och mina geografikunskaper är långt ifrån vad dom varit.

Hilwehs blogg hittade jag ett roligt och lärorikt mellanöstern-karttest. Det var överraskande svårt att placera ut t.ex. Bahrain, Mauretanien, Kirgistan, Turkmenistan etc. Man blir väl tvungen att söka fram en modern kartbok och läsa igenom den nån kväll.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on april 10, 2003 10:55 EM.

Comical Ali was the previous entry in this blog.

Presentation is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.