Antika Europa-kartor

| 1 TrackBack

På webbsajten De Imperatoribus Romanis hittade jag en sida med fina och intressanta kartor över antika och medeltida Europa. Kartorna är från år 1 e.Kr. till år 1500. T.ex. på 1400-talet såg Europa lite annorlunda ut än idag.

1 TrackBack

jag måste komma ihåg att tipsa fadern om den romerska encyklopedian jag hittade via Nätkreatur, det är sånt här som... Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on april 26, 2003 7:37 EM.

Tandmobbning was the previous entry in this blog.

Mera kartkunskap is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.