Krigsvisa

I bakgrunden hör jag tv-nyheterna förklara hur Tyskland och Stor-Britannien har avvikande åsikter i Irakfrågan och hur kriget är en val- och imagefråga för Bush. Jag kan inte låta bli att tänka på den här fina visan.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on februari 13, 2003 8:44 EM.

Hänt i Norden was the previous entry in this blog.

Rösta inte på Frederik is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.