Sourze

I Husis torsdagsbilaga Vision läste jag idag reportaget om svenska Sourze. Jag har nog stött på sajten förut, men aldrig bekantat mig med den noggrannare. Idén är faktiskt ganska intressant - att vem som helst får skriva vad som helst mot betalning. I princip påminner det lite om bloggande, förutom att man måste betala en hel del för att få skriva. Lite dumt känns det nog att betala för att få skriva på nätet, eftersom det finns en hel del sätt att gratis få sina alster synliga på nätet. Som affärsidé verkar det dock helt smart - en nättidning som inte betalar för att folk ska skriva texter, utan tar betalt för att folk ska skriva ;-)

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on januari 2, 2003 9:08 EM.

Igen ett nytt år was the previous entry in this blog.

Jack Ass is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.