Alternativa betalformer för nättidningar

Salon.com:s nya affärsmodell är ganska intressant. Med gratis innehåll i tidningen och reklamer på sidorna har man inte uppnått ett nöjaktigt resultat och därför har man varit tvungen att kräva mera pengar, antingen av läsarna eller av annonsörerna. I stället för att stänga innehållet för icke-betalande läsare har man kommit fram till en hybridlösning: läsaren kan välja mellan en reklamfri variant (som kostar 30 $/år eller 6 $/mån), en reklamvariant (som kostar 18,50 $/år) eller ett dagspass, som kräver att man klickar sig igenom en ca 15 sekunders reklam (fin flash-grafik).

Det här är egentligen en ganska smart lösning. Helst skulle vi läsa allting gratis och dessutom utan reklamer, men ifall man har ett bra innehåll finns det normalt kostnader som på något sätt borde täckas. Ifall man endast sällan läser publikationen är man inte intresserad av ett dyrt abonnemang, och då är dagspasset praktiskt, fast man är tvungen att se på ca 15 sekunder reklam. När t.ex. bloggare refererar till intressanta artiklar orkar en läsare lätt genomlida ett par reklamer - att betala för en enda artikel känns inte vettigt. Jag klickade mig igenom Mercedes reklam och led inte avsevärt. I det skede man använder tjänsten så ofta att man blir irriterad av reklamerna kan man sedan börja fundera på ett abonnemang.

"We believe this is a simple and fair system. It's a good deal for readers because it gives you a choice. It's a good deal for advertisers because if they're paying for readers' entry into Salon, they should be assured that their ads will actually be seen. And it's a good deal for Salon, because it will bring in new revenue and ensure that we keep publishing well into the future. "

Det förutspås att flera webbtjänster och nättidningar inom närmaste framtid blir avgiftsbelagda. Det här kan vara en bra lösning, förutsatt att det finns intresserade annonsörer .

[via Aula.]

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on januari 27, 2003 10:01 EM.

Virtuell utställning om rysk affischkonst was the previous entry in this blog.

Visuell potens is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.