Messy desk = ordered mind

Den här artikeln ska jag skriva ut och tejpa fast vid mitt skrivbord på jobbet: "Messy desk = ordered mind, expert says ". Jag är inte säker på att den riktigt beskriver min "mind", men nog min "desk".

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on november 29, 2002 9:14 FM.

Världen och Google was the previous entry in this blog.

Amerikansk geografikunskap is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.