Link and Think

Den första december är det igen World Aids day och dags för Link and think-kampanjen. Kanske det här är ett bra tillfälle att själv lära sig lite om sjukdomen. Förra året deltog över 1000 webbloggar i "evenemanget" och man kan ju vänta sig t.o.m. flera i år, nu när bloggandet blivit vanligare.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on november 25, 2002 6:47 EM.

Finsk design was the previous entry in this blog.

Dopingpropaganda is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.