Juristspråk

I dagens Helsingin Sanomat kunde man igen läsa ett fint exempel på juristspråk. Peter Fryckmans jurist förklarar varför mannen gömt sig i Sydafrika:

"Hänen poissaolonsa tarkoitus ei ole ollut pakoilla vaan ainoastaan vaikuttaa ajankohtaan, milloin nämä tuomitut tuomiot pannaan täytäntöön."

Stiligt! Man kunde ju också säga att han inte begått nåt brott, utan bara gjort så som lagen förbjuder en att göra.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on november 28, 2002 11:38 EM.

IQ för tålamodiga was the previous entry in this blog.

Världen och Google is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.