Jag är tydligen inte den

Jag är tydligen inte den enda finländaren, som tycker att Aftonbladets "semi-seriösa" artiklar piggar upp den annars så gråa och trista vardagen. Jussi på (den finskspråkiga) bloggen Kasa konstaterar idag att att livet skulle vara betydligt tråkigare utan tidningen ;-)

Man är ju inte ointresserad av kvalitetstidningar, men när hela dagen består av allvarligt prat, allvarliga texter och allvarliga morgontidningar är det på kvällen roligt att läsa mindre seriösa texter, som plötsligt känns nästan aburda. Därför är det nästan roligt att läsa om t.ex. Courtneys Loves hund som dog efter att ha ätit upp hennes silikonbröst. Den norska tidningen Dagbladet är också en expert på denna typs nyheter.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on oktober 23, 2002 12:12 FM.

Det har alltid varit populärt was the previous entry in this blog.

På jobbet läste jag idag is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.