IT-viikko är en ganska bra

IT-viikko är en ganska bra it-tidning i tabloidformat, som utkommer en gång i veckan. Speciellt intressant är språkspalten Oma ja vieras, där man redogör för rekommenderade finskspråkiga motsvarigheter för dom engelskspråkiga datatermer man normalt använder. I förra numret (3.10.02) handlade spalten om ord med förstavelsen "oma-". Jag blev lite överraskad då jag bland orden också hittade termen omasivu/omasivusto, som lär vara ett finskt ord för webblogg:

"Omasivu(sto) (Weblog, blog) on käyttäjän verkkoasemassa valmisohjelmin rakennettava ja ylläpidettävä Web-sivusto (Website), jonka tyypillistä sisältöä ovat sivuston pitäjän harrastusaineisto, päiväkirjamerkinnät, linkit ja vieraskirja (guestbook)..."

Jag har ännu inte hört nån i den finska blogosfären använda ordet. Inte heller BlogLe, den finska blog-sökmaskinen, kände till termen. Egentligen hoppas jag att ingen ens börjar använda det...

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on oktober 7, 2002 7:43 EM.

I den norska dagstidningen Dagbladet was the previous entry in this blog.

Aftonbladet presenterar en innovativ lösning is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.