Forbes har skrivit en artikel

Forbes har skrivit en artikel (Dogs With Phone Numbers) om jägarnas "hundtelefon", eller vad man borde kalla systemet. Grunkan är alltså en form av GSM+GPS-halsband åt hundar. När hunden får vittring om ett byte och springer iväg ser jägaren hela tiden var hunden rör sig. Vid behov kan han via telefonen ge order åt hunden eller höra på dess skällande, för att kunna gissa hurudant byte den jagar ;-) Helt seriös är artikeln inte:

It could only happen in Finland, where mobile-phone usage is so common that it would not be at all surprising if children were born with one of the gadgets soldered to their ears.

Tänk vilka möjligheter jägarna har när kameratelefonerna blir vanligare: hunden kunde fotografera bytet, så att jägaren vet om det är värt att springa.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on oktober 1, 2002 7:44 EM.

When I am King är was the previous entry in this blog.

Dagbladet skriver om världens första is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.