Dagbladet skriver om världens första

Dagbladet skriver om världens första lögndetektor i fickformat, som nu finns att köpa i Norge. Jag undrar om nån faktiskt köper dom här. Jag hittar inte på en enda vettig användning för en dylik manick.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on oktober 1, 2002 8:22 EM.

Forbes har skrivit en artikel was the previous entry in this blog.

Bloggar, som fokuserar sig på is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.