Reality-tv börjar bli mer och

Reality-tv börjar bli mer och mer avlägset från verkligheten. Att engelsmännen planerar en serie där deltagarna skall få så många sjukdomar som möjligt, är dessutom helt sjukt.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 5, 2002 2:19 FM.

Företaget Heavenly Images har en was the previous entry in this blog.

Ibland har folk ganska konstiga is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.