Forbes hade en riktigt nyttig

Forbes hade en riktigt nyttig artikel om vad man kan spendera 1 miljard dollar på. Precis det här problemet har vi ju alla och nu är vi jättelyckliga när nån löst problemet för oss.

Länken via Pinseri.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 19, 2002 6:12 EM.

När bilen går sönder brukar was the previous entry in this blog.

I stadsdelen Grønland/Gamlebyen i Oslo is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.