Är dåligt resultat i ett

Är dåligt resultat i ett IQ-test ett bevis för att en person inte kan ta hand om sina barn? Dagbladet skrev idag om en norsk tvåbarnsmor, som hos psykologen gjorde ett s.k. Weiss-test, och fick resultatet IQ 53. Diagnosen var "mindre psykisk utviklingshemming" och därför bestämde kommunen att barnen tas ifrån henne, eftersom hon "på grunn av sine kognitive begrensninger vil ha lite å tilføre barna sine mentalt". Släkt, vänner, förman eller läkare har inte upptäckt att hon skulle vara utvecklingshämmad.

Det är skrämmande att man utgående ifrån endast ett test kan göra så stora beslut. Finns det inte bättre sätt att undersöka en persons lämplighet som förälder? Och ifall man kan kunde mäta intelligensen på ett tillförlitligt sätt - vilken roll spelar den egentligen i förälderskapet?

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 25, 2002 8:47 FM.

Fotbollsspelare säljs ofta för stora was the previous entry in this blog.

Det är otroligt vad folk is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.