Uppblåsbara kyrkor skulle passa bra

Uppblåsbara kyrkor skulle passa bra också här i Finland, var sommaren är kort och alla försöker gifta sig samtidigt. Några vackra dagar på sommaren kunde man sätta upp 5 kyrkor brevid varandra i Brunsan och tar ner dom på kvällen igen. Praktiskt.

Länken via Boing Boing.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 29, 2002 3:56 EM.

För en tid sedan diskuterade was the previous entry in this blog.

Igår kväll var jag en is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.